Termen van VR KING GmbH

I. Reikwijdte van Sales

 1. Deze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers, rechtspersonen van publiek recht of openbare speciale fondsen in de zin van § 310 paragraaf 1 BGB. we erkennen dat in strijd zijn met of afwijken van onze verkoop voorwaarden van de koper alleen als we uitdrukkelijk akkoord met de geldigheid schriftelijk.
 2. Deze verkoop ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de koper, voor zover ze gerelateerd zijn rechtshandelingen.

II. Aanbiedingen, opdrachten en prijzen

 1. Onze aanbiedingen zijn onderhevig aan verandering. Een contract is alleen met onze schriftelijke of elektronische orderbevestiging of door het leveren van de goederen aan de koper.
 2. Door het bestellen van de goederen, de koper een bindend aanbod. moet worden beschouwd, tenzij een bestelling als aanbod volgens § 145 BGB, kunnen wij het aanvaarden binnen twee weken.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, onze prijzen zijn in euro’s af fabriek exclusief verpakking en plus btw tegen het geldende tarief. Verpakkingskosten worden afzonderlijk gefactureerd.
 4. Kosten die worden gemaakt door ons zo’n citeren. B. Kosten voor de ontwikkeling, het patroon en correcties zijn voor rekening van de koper, als het niet om het werk komt.

III. Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, werkmateriaal en registreert

 1. overgegeven op alle in verband met de gunning van de opdracht aan de koper documenten zodanig. Zoals berekeningen, tekeningen, enz., Behouden wij ons het recht op eigendom en het auteursrecht. Deze documenten mogen alleen worden doorgegeven aan derden, tenzij wij geven de koper onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Als we niet het aanbod door de koper binnen de termijn van twee weken te aanvaarden, moeten deze documenten direct worden teruggestuurd naar ons.
 2. De koper garandeert dat de door ons naar Zijn werking materialen of andere specificaties of instructies product geen rechten van derden schenden, met name alle intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten. De koper stemt ermee in ons schadeloos te stellen op eerste verzoek van alle claims van derden tegen ons wegens vermeende of daadwerkelijke inbreuk op de intellectuele eigendom en / of industriële eigendomsrechten voor zover wij hebben de geproduceerde goederen naar Zijn werking materialen of andere specificaties of instructies.
 3. ter beschikking gesteld door de koper studiematerialen en registers slaan we pas aan het risico van de koper. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de verzorging van onze eigen zaken. Wij verzekeren deze studie materialen en neemt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de koper, en alleen op zijn kosten. Indien de koper niet is zoals studiemateriaal binnen een jaar of de verslagen na het laatste gebruik door ons gevraagde informatie binnen drie jaar, hebben wij het recht om voorafgaande kennisgeving aan de koper om hun vernietiging.

IV. Levering, de levering, de overdracht van risico’s

 1. Het begin van de leveringstermijn vereist dat de tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen van de koper. De verdediging van schending van het contract blijft voorbehouden.
 2. Indien de koper in gebreke is van acceptatie of in strijd andere verplichtingen om samen te werken, hebben wij het recht op vergoeding van de geleden schade door ons, inclusief eventuele bijkomende kosten. Verdere aanspraken blijven voorbehouden. Als er hiervoor vermelde omstandigheden, het risico van toevallige verlies of toevallige verslechtering van de goederen op het moment dat aan de koper, waarin het in gebreke is van acceptatie of betaling.
 3. De leveringstermijnen zijn slechts bindend indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk een verbintenis tot naleving hebben aangenomen. De verplichting geldt alleen onder voorbehoud van onvoorziene gebeurtenissen die niet worden veroorzaakt door ons. De deadline wordt beschouwd als voldaan indien de goederen in voldoende tijd gegeven om het transport bedrijven die onder normale omstandigheden kan worden verwacht met een tijdige levering.
 4. Indien de levering van ons niet is voldaan, is de koper gerechtigd en verplicht om ons een redelijke termijn van respijt voor levering. De aflossingsvrije periode moet ten minste 10 werkdagen meestal. Na afloop van de aflossingsvrije periode, kan de koper zich terugtrekken uit het contract.
 5. Indien de goederen worden geleverd aan de koper om dit, zo gaat met de verzending aan de koper uiterlijk bij het verlaten van de fabriek / magazijn, het risico van toevallige verlies of toevallige verslechtering van de goederen aan de koper. Dit geldt ongeacht of de goederen worden verzonden vanuit de prestaties of die draagt ​​de vrachtkosten.
 6. Voor zover er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt op de verpakking, de keuze is aan ons. Pallets, houten kisten, dozen van golfkarton en andere we hebben voor meervoudig gebruik geschikte verpakking en het transport materialen blijven ons eigendom. De koper heeft om ze binnen een week na het gebruik van de geleverde in deze goederen in goede staat terug op eigen kosten.
 7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd deelleveringen.
 8. Bij de productie van de goederen, kunnen productievoorwaarden tot overmaat of minderleveringen tot +/- 20%. Een eventueel overschot of korte leveringen binnen deze tolerantie zijn een goed contract. Er moet aan de koper de prijs te betalen voor de werkelijk geleverde hoeveelheid.

V. Betalingsvoorwaarden, verrekening, opdracht

 1. Tenzij anders is overeengekomen, het factuurbedrag zonder aftrek bij ontvangst van de factuur is te wijten. Kortingen zijn alleen toegestaan ​​als ze zijn vooraf schriftelijk is overeengekomen. de koper betaalt het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of de afgesproken datum van betaling, hij krijgt zelfs zonder voorafgaande waarschuwing in verzuim. In geval van wanbetaling door de koper, zijn wij gerechtigd om rente in rekening aan de wettelijke rente, met een minimum van 12% per jaar te eisen. De bewering van de hogere standaard schadevergoeding blijven onaangetast.
 2. Money orders, facturen en cheques worden alleen prestaties aanvaard niet in de plaats van de prestaties, maar. Wanneer u betaalt met geld orders, zullen wissels en cheques vervulling alleen plaatsvinden met een valutadatum van bankkrediet. Debet en bankkosten voor overschrijvingen zijn voor rekening van de koper. Voor tijdige indiening, zijn wij niet aansprakelijk.
 3. Off en het vasthouden aan de koper alleen indien zijn tegenvorderingen op legale wijze zijn vastgesteld, onbetwist of erkend door ons.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst een significante verslechtering van de financiële omstandigheden van de koper of andere omstandigheden blijkt dat de koper solvabiliteit twijfelachtig is, hebben wij het recht om onze prestaties te houden totdat de koper de vergoeding verstrekt of zekerheid heeft ingediend. operator biedt in dit geval binnen een termijn van één week gevraagd noch de volledige tegenprestatie of biedt u een geschikte beveiliging, hebben wij het recht zich terug te trekken uit het contract. § 323 BGB van toepassing. Ons recht om schadevergoeding te vorderen onder de wettelijke voorwaarden blijven onaangetast.
 5. De toewijzing van de conclusies van de koper die voortvloeien uit de zakelijke relatie zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. § 354 a HGB blijft onaangetast.

VI. Bevestiging van kentekenplaten

 1. We hebben het recht om ons bedrijf, onze bedrijfslogo of onze identificatienummer voor zover van toepassing, het ontwerp van het product om irrelevante slopende vorm van goederen van ons te installeren.

VII. De kwaliteit van de goederen

 1. Een bepaalde kwaliteit van de door ons geleverde uitsluitend indien goederen en wanneer we uitdrukkelijk schriftelijke toezegging bepaalde kwaliteitskenmerken. Voor bijzondere waardeverminderingen van de goederen of verpakte goederen, die gebaseerd zijn op een direct contact, accepteren we ook geen enkele aansprakelijkheid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
 2. Het product is volgens het contract met betrekking tot het drukken en verwerken wanneer het afdrukresultaat en de verwerkingskwaliteit binnen de toleranties te verplaatsen, die overeenkomen met de stand der techniek.
 3. We maakten beschikbare patronen zijn tocht of plotter, die qua materiaal uiterlijk (z. B. ponsen bruggen, kleur) en verwerkbaarheid (bv. B. groef weerstand) kunnen afwijken van de machinale productie. Voor dergelijke afwijkingen zijn wij niet aansprakelijk.
 4. De koper is zich ervan bewust dat bij het verwerken van de goederen na langdurige opslag, indien nodig, zintuiglijke beperkingen en externe stoornissen zoals. B. Rillkantenbruch en kleurveranderingen, alsmede technische stoornissen zoals. B. kan slechtere loopeigenschappen, hechting, verf hechting en vlakheid. Indien de koper zorgt ervoor dat meer dan de oorspronkelijk overeengekomen vrijgave bestelling of levering data met meer dan 6 maanden, aanvaardde hij dergelijke tekenen van veroudering als contractuele bepaling van de goederen.

VIII. Garantie voor defecten, beschadigingen, conclusie verplichtingen

 1. De goederen geleverd zonder vertraging door de koper meestal binnen 10 werkdagen na ontvangst te controleren op volledigheid en vrijheid van gebreken. Alle gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk. Indien de koper niet aan deze verplichtingen voldoet, worden de goederen die in het contract, tenzij er sprake is van een defect dat niet werd gedetecteerd in de studie.
 2. Waarneembare tekorten of overschotten en erkende uitwendig beschadigde goederen worden vermeld op het ontvangstbewijs. De koper van dit recht niet in overeenstemming is, worden de goederen geacht een contract. De koper is verplicht om een ​​onherkenbare gebreken onmiddellijk na hun ontdekking om meestal berispen binnen 5 werkdagen. hij zich niet aan deze verplichting voldoet, worden de goederen contractuele beschouwd.
 3. De koper is verplicht de goederen voor gebruik te inspecteren met betrekking tot hun geschiktheid voor het beoogde gebruik ervan. Alle waargenomen in deze studies punten van de klacht moet worden aangemeld onmiddellijk schriftelijk. Indien de koper niet aan deze verplichtingen voldoet, worden de goederen geacht een arbeidsrechtelijk
 4. Klachten en grieven die aan derde dergelijke partijen. Als vertegenwoordigers of verladers, worden gesteld, niet naar behoren en tijdig van defecten of -rügen ons is voorbij.
 5. Claims voor gebreken bestaan ​​niet, met slechts geringe afwijking van de overeengekomen kwaliteit of slechts geringe verslechtering van nut. Garantieclaims van de koper eisen dat deze het bestaan ​​van de oorzaak van het defect al bewijst ten tijde van de overdracht van het risico.
 6. Voor gebreken die zijn gebaseerd op een niet juiste wijze van opslag en / of verwerking van goederen door de koper, is onze aansprakelijkheid uitgesloten.
 7. Verklaringen van conformiteit verklaringen, afspraken of specificaties geven geen garanties en bewerkstelligen risicoaansprakelijkheid. Je laat de koper zeker niet van zijn verplichting om de goederen vóór verwerking – ook controleren door op passende wijze analyseert hun geschiktheid voor de specifieke verpakt.
 8. Met tijdige en gegronde klacht van de goederen die wij hebben het recht om de gebrekkige goederen naar eigen goeddunken terug te nemen, en ze te vervangen door conforme goederen of geleverde goederen – indien dit mogelijk is en redelijk voor de koper – te corrigeren.
 9. Vindt plaats binnen een redelijke termijn geen herstel of vervanging, heeft de koper recht om ofwel het contract te annuleren of om een ​​vermindering van de aankoopprijs (reductie) te eisen.
 10. Onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de juridische gronden (met inbegrip van onrechtmatige daad claims), wordt beheerst door de wettelijke bepalingen, indien de schade is gebaseerd op opzet of grove schuld van ons, onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. De aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is uitgesloten, tenzij sprake is van verwijtbare schending van een contractuele verplichting of als we een garantie of een risico procurement hebben aangenomen. De beperking geldt niet in gevallen van schade aan leven, lichaam of de gezondheid van een persoon toe te passen. De aansprakelijkheid op grond van de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijft eveneens ongewijzigd.
 11. Schadeclaims door de koper zijn beperkt tot de typische, voorspelbare schade. Dit geldt niet voor claims op basis van opzet of grove schuld van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten. De beperking geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van schade aan leven, lichaam of de gezondheid van een persoon en in gevallen van aansprakelijkheid op grond van de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid.
 12. Indien de geleverde goederen bezwaar aan de koper of één of meerdere derde partijen, moeten we onmiddellijk in kennis gesteld. Dit geldt ook voor het geval van interne sluitingen in recalls of publieke waarschuwingen met betrekking tot de door ons geleverde goederen.

IX. beperking

 1. De garantie (met inbegrip van aanspraken op schadevergoeding), alsmede vorderingen van de koper tot schadevergoeding wegens inbreuken op de verplichtingen die niet zijn gebaseerd op gebreken in de geleverde zaken, vervalt 12 maanden na aflevering van de door ons geleverde aan onze kopers goederen. Schadeclaims voor grove nalatigheid en voor schade aan het leven, lichaam en gezondheid veroorzaakt door een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van de gebruiker, de wettelijke verjaringstermijn van toepassing is.

X. Eigendomsvoorbehoud

 1. We behouden ons het eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van alle vorderingen van het leveringscontract. Dit geldt ook voor alle toekomstige leveringen, zelfs als we niet altijd verwijzen naar deze. We hebben het recht om de goederen terug te nemen indien de koper in strijd met het contract. Voor zover wij hebben recht op schending van de plicht van de koper, in het bijzonder als gevolg van te late betaling, het contract te verbreken, heeft de koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen na verklaren annulering en onze oproep over te geven aan ons onmiddellijk terug te keren. De kosten van de terugkeer van de koper. Wanneer al onze vorderingen op de koper zal de eigendom van de gereserveerde goederen en de overgedragen vorderingen te geven aan de koper.
 2. De koper is verplicht, zolang de eigendom niet aan hem is overgedragen aan de goederen met zorg te behandelen. In het bijzonder is hij verplicht om hen te verzekeren op eigen kosten tegen diefstal, brand en waterschade tegen de vervangingswaarde. Zolang de eigendom niet is overgedragen, moet ons onverwijld schriftelijk aan de koper wanneer het object inbeslagneming of andere inmenging door derden. Indien de derde niet in staat is om ons te vergoeden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de actie onder § 771 ZPO, is de koper aansprakelijk voor de geleden schade.
 3. De koper heeft het recht om de gereserveerde goederen in de normale gang van zaken door te verkopen. De eisen van de klant uit de doorverkoop van de voorwaardelijke goederen, de koper al bij ons in het bedrag van de overeengekomen definitieve factuurbedrag (inclusief BTW). Deze opdracht geldt ongeacht of de goederen zijn verkocht met of zonder verdere bewerking. De koper blijft toegestaan ​​nadat de opdracht om de schuld te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te verzamelen blijft onaangetast.
 4. De verwerking of omvorming van de goederen door de koper altijd de naam en namens ons. In dit geval, de aanstaande recht van de koper blijft de goederen op het getransformeerde object. Tenzij de verkoop wordt verwerkt met andere items die niet behoren tot ons, verwerven we mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van de objectieve waarde van onze goederen naar de andere verwerkte voorwerpen op het moment van de verwerking. Hetzelfde geldt voor het geval van het mengen. Als het mengen gebeurt op een zodanige wijze dat de koper object wordt beschouwd als het belangrijkste ding is overeengekomen dat de koper transfers evenredig mede-eigendom en het enige of mede-eigendom aldus ontstane beveiligt voor ons. Om onze vorderingen op de koper veilig te stellen, de koper kent ook dergelijke claims aan ons die toekomen aan de door het aansluiten van de goederen met een woning tegen een derde partij; we accepteren deze opdracht nu al.
 5. Wij verbinden ons ertoe de effecten die we hebben recht op verzoek van de koper als hun waarde hoger is dan de beveiligde vorderingen van meer dan 20% vrij te geven.

XI. overmacht

 1. Overmacht, zoals stakingen, oproer, rellen, oorlog of op welke grond waarop wij geen zeggenschap hebben en te voorkomen dat de vervulling van onze contractuele verplichtingen, bevrijd ons van onze leveringsplicht. Als de omstandigheden het toelaten, zijn we toegewijd aan het zo snel mogelijk aan de koper schriftelijk in kennis.

XII. Toepasselijk recht, jurisdictie

 1. Dit contract en alle juridische relaties van partijen onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het VN-kooprecht (CISG). Dit geldt ook in het geval van grensoverschrijdende leveringen.
 2. Plaats van handeling en exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is onze vestigingsplaats, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.
 3. Alle bereikt tussen de partijen in het kader van de uitvoering van dit contract afspraken worden schriftelijk vastgelegd in dit contract.

XIII. Scheidbaarheid

 1. De nietigheid van een bepaling in deze overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.